Spindelarbetsgruppen

Spindelarbetsgruppen inledde sin verksamhet i april 2005. Arbetsgruppens huvudsakliga uppgift är att utvärdera arters hotstatus till den nationella rödlistan. Bedömningen grundar sig på alla tillgängliga data om arternas förekomst. Under fältexkursioner kontrollerar vi om hotade arter fortfarande kan påträffas på tidigare fyndplatser, och undersöker faunan på intressanta lokaler.
En målsättning för de olika organismarbetsgrupperna är också att öka kunskapen om de arter som finns i Finland, om deras förekomst och ekologi.
Arbetsgruppen främjar samarbetet och informationsgången mellan forskare, förvaltning och amatörer.
Tyngdpunkten för spindelarbetsgruppens arbete ligger på spindlar, men till arbetsområdet hör även kvalster, lockespindlar, klokrypare, mångfotingar (allmänt kända som “tusenfotingar”: enkel- och dubbelfotingar, dvärg- och fåfotingar), landgråsuggor, urinsekter samt hopp- och silverborstsvansar.

Till arbetsgruppen hör:

Niclas Fritzén (ordförande), nrfritzen(at)gmail.com
Varpu Vahtera (sekreterare), förnamn.efternamn () utu.fi
Riikka Elo
Veikko Huhta
Seppo Koponen
Pekka T. Lehtinen
Ilpo Mannerkoski
Timo Pajunen
Ritva Penttinen
Annika Uddström

Framlidna arbetsgruppsmedlemmar: Pauli Bagge, Michael Saaristo och Juhani Terhivuo.

Insamling av kvalsterprov genom sållning av förna.

Insamling av kvalsterprov genom sållning av förna. © Niclas Fritzén

Fram till nästa rödlistebedömning (år 2020) koncentreras arbetsgruppens arbete till naturvårdsförordningens arter som kräver särskilt skydd, arter som kräver brådskande åtgärder, bristfälligt kända arter (DD) och sådana som inte observerats sedan publiceringen av föregående rödlista år 2000. Kartering av hotade arter görs delvis i samarbete med NTM-centralerna och Forststyrelsen. Dessutom lanseras “årets spindel” för att förmedla spindelkunskap till allmänheten, samtidigt som uppmärksamheten förhoppningsvis ger nya observationer av arter som är lätta att identifiera eller arter vars förekomster är bristfälligt kända. Tillsammans med amatörer utarbetar gruppen finska namn för de spindelarter som påträffas i landet. Också publicering av för landet nya arter och klarlägganden av taxonomiska oklarheter prioriteras; de viktigaste arbetena på detta område bör vara gjorda innan nästa rödlistebedömning. Atlasen över Finlands spindlar, som tillsvidare bara funnits för spindelarbetsgruppens interna bruk, har uppdaterats och kartorna gjorts tillgängliga på nätet 31.12.2013. Obs! Kartorna är preliminära och innehåller inte alla kända uppgifter och delvis också ogranskade uppgifter (t.ex. gällande gamla fynd av Philodromus aureolus, en art som säkerligen har sydligare utbredning än vad den nuvarande kartan ger sken av). Kartorna kommer efter hand att uppdateras.

Titanoeca nivalis

Den nära hotade (NT) fjällstenspindeln (Titanoeca nivalis) © Niclas Fritzén