Årets spindel i Finland 2013: Getingspindeln

[suomeksi]

A. bruennchi hona, Azorerna.

Hona. © Niclas Fritzén

Hona. © Aila Haimilahti

Hona med gräshoppa som byte. © Aila Haimilahti

Den finländska spindelarbetsgruppen har för första gången utsett ”Årets spindel i Finland”.
Getingspindeln (Argiope bruennichi) är en storvuxen och färggrann art som hör till hjulspindlarnas familj (Araneidae). Honans kroppslängd kan bli upp till 1.5 cm och färgteckningen på bakkroppens ovansida med sina tydliga tvärränder i gult och svart har gett spindeln dess namn. Den betydligt mindre hanen har mindre uppseendeväckande färg.

Koiras

Hane. © Niclas Fritzén

Arten hör ursprungligen hemma i Medelhavsområdet, men har under de senaste decennierna spritt sig allt längre norrut i Europa. På 1980-talet nådde den Östersjöns sydkust och spred sig vidare från Tyskland till Danmark och Sydsverige i början av 90-talet. Omkring 2005 hade getingspindeln nått Sydnorge, Baltikum och Finland. Första finländska fyndet gjordes i närheten av Helsingfors (år 2005; Koponen m.fl. 2007, Terhivuo m.fl. 2011). Hitintills har getingspindlar påträffats på 21 platser i landet. Det nordligaste fyndet är från Seinäjokitrakten, och torde över huvud taget vara den nordligaste observationen av arten. Mellan åren 2005 och 2010 hittades spindeln på bara tre platser i Finland, år 2011 var fyndplatserna så många som 13, i fjol sågs den på fem. De flesta observationerna är från landets sydvästra delar.

argiopekarta350px

Getingspindelns fyndplatser i Finland.

Alla i Finland påträffade individer har varit honor. Avsaknaden av hanar kan bero på att deras obetydliga storlek gör dem svårare att observera, eller på att deras livslängd är kortare – bland annat eftersom getingspindelhonan gärna äter upp hanen som avslutning på parningen. Ännu är det osäkert om arten kan föröka sig hos oss, eller om varje individ kommit till landet söderifrån. Men åtminstone fyra av de påträffade honorna har konstruerat äggkokonger som senare visat sig innehålla levande ungar.

Munapallo

Äggkokong. © Niclas Fritzén

Getingspindelns snabba spridning norrut antas bero på det allt varmare klimatet. Möjligen kan också en uppblandning av olika genetiska linjer inom arten ha förbättrat spridningsförmågan (Krehenwinkel & Tautz 2013).

Stabilimentum

Nätets sicksackformade stabilimentum. © Niclas Fritzén

Observationer av denna kännspaka och iögonenfallande art välkomnas av arbetsgruppen som vill fastställa artens nuvarande utbredningsområde. Getingspindeln kan påträffas under sensommaren på relativt öppna marker, där den konstruerar sitt hjulformade fångstnät mellan grässtrån eller i annan förhållandevis låg vegetation. Spindeln inväntar sina flygande eller hoppande bytesdjur i hjulnätets nav, med huvudet riktat neråt. I nätets mittdel syns i allmänhet ett ljust sicksackmönster av silke, stabilimentum. Spindelforskarna är ännu inte överens om den här strukturens funktion: lockar den till sig bytesdjur eller hjälper den spindeln att kamouflera sig mot rovdjur, eller ytterligare något annat?

När du sänder in din observation, bifoga en bild (eller den insamlade spindeln) och upplysningar om fyndplats, -tidpunkt och observatörens namn. Skicka informationen till
● Naturhistoriska centralmuseet (zoologiska museet) i Helsingfors; timo.pajunen (at) helsinki.fi, eller PB 17, 00014 Helsingfors universitet
eller
● Zoologiska museet vid universitetet i Åbo; seppo.koponen (at) utu.fi, eller per post: 20014 Turun yliopisto

Källor

Koponen, S., Fritzén, N.R., Pajunen, T. & Piirainen, P. 2007: Two orb-weavers new to Finland – Argiope bruennichi and Neoscona adianta (Araneae, Araneidae). – Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 83: 20–21.

Krehenwinkel, H. & Tautz, D. 2013: Northern range expansion of European populations of the wasp spider Argiope bruennichi is associated with global warming-correlated genetic admixture and population-specific temperature adaptations. – Molecular Ecology 22(8): 2232–2248.

Terhivuo, J., Fritzén, N.R., Koponen, S. & Pajunen, T. 2011: Increased number of observations and notes on offspring production in the invasive orb-web spider Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) (Araneae: Araneidae) in Finland. – Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 87: 95–101.

(text: S. Koponen, översättning: I. Österblad)