Spindelarbetsgruppen

Spindelarbetsgruppen inledde sin verksamhet i april 2005. Arbetsgruppens huvudsakliga uppgift är att utvärdera arters hotstatus till den nationella rödlistan. Bedömningen grundar sig på alla tillgängliga data om arternas förekomst. Under fältexkursioner kontrollerar vi om hotade arter fortfarande kan påträffas på tidigare fyndplatser, och undersöker faunan på intressanta lokaler.
En målsättning för de olika organismarbetsgrupperna är också att öka kunskapen om de arter som finns i Finland, om deras förekomst och ekologi.
Arbetsgruppen underlättar samarbetet och informationsgången mellan forskare, förvaltning och amatörer.
Tyngdpunkten för spindelarbetsgruppens arbete ligger på spindlar, men till arbetsområdet hör även kvalster, lockespindlar, klokrypare, mångfotingar (allmänt kända som “tusenfotingar”: enkel- och dubbelfotingar, dvärg- och fåfotingar), landgråsuggor, urinsekter samt hopp- och silverborstsvansar.

Till arbetsgruppen hör:

Niclas Fritzén (ordförande), nrfritzen(at)gmail.com
Timo Pajunen (sekreterare) timo.pajunen(at)helsinki.fi
Veikko Huhta
Seppo Koponen
Pekka T. Lehtinen
Ilpo Mannerkoski
Ritva Penttinen
Ika Österblad

Framlidna arbetsgruppsmedlemmar: Pauli Bagge, Michael Saaristo och Juhani Terhivuo.

Insamling av kvalsterprov.

Insamling av kvalsterprov. © Niclas Fritzén

Fram till nästa rödlistebedömning (år 2020) koncentreras arbetsgruppens arbete till miljövårdsdirektiv för särskilt skyddsvärda arter, arter som kräver brådskande åtgärder, bristfälligt kända arter (DD) och sådana som inte observerats sedan den senaste rödlistan publicerades år 2000. Kartering av hotade arter görs delvis i samarbete med NTM-centralerna och Forststyrelsen. Dessutom lanseras “årets spindel” för att förmedla spindelkunskap till allmänheten, samtidigt som uppmärksamheten förhoppningsvis ger nya observationer av arter som är lätta att identifiera eller arter vars förekomster är bristfälligt kända. Tillsammans med amatörer utarbetar gruppen för närvarande en komplett uppsättning finska namn för de spindelarter som påträffas i landet. Också publicering av för landet nya arter och klarlägganden av taxonomiska oklarheter prioriteras; de viktigaste arbetena på detta område bör vara gjorda innan nästa rödlistebedömning. Atlasen över Finlands spindlar, som tillsvidare bara funnits för internt bruk, har uppdaterats och dess kartor har gjorts tillgängliga på nätet 31.12.2013. Obs! Kartorna är preliminära, innåller inte alla kända uppgifter och delvis ogranskade uppgifter. Kartorna kommer efter hand att uppdateras.

Titanoeca nivalis

Fjällstenspindel, Titanoeca nivalis. © Niclas Fritzén